Monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii

20 stycznia 2018

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI W ZWIĄZKU Z

MONITOROWANIEM BEZPIECZEŃSTWA FARMAKOTERAPII PRZEZ

TEVA

Definicje terminów stosowanych w Polityce Ochrony Prywatności

„Działanie niepożądane” oznacza każde niepożądane, niezamierzone i niekorzystne działanie

występujące w związku ze stosowaniem produktu leczniczego firmy Teva. W przypadku wyrobów

medycznych, obejmuje ono również “zdarzenia”, a dla wyrobów kosmetycznych "poważne 

działania niepożądane", jednak dla zachowania przejrzystości tekstu, w niniejszej Polityce 

Ochrony Prywatności stosowany będzie wspólny termin “działanie niepożądane”.

„Podmiot(-y) powiązany(-e)” oznacza osobę fizyczną, korporację, spółkę, spółkę osobową lub 

spółkę typu joint venture lub inny podmiot, który sprawuje kontrolę nad firmą Teva lub podlega 

kontroli przez firmę Teva lub pozostaje w tej samej zależności od innej firmy co firma Teva.

 Dla potrzeb niniejszej definicji, pojęcie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów z 

prawem głosu lub akcji zwykłych, lub prawo do mianowania 50% lub więcej dyrektorów w 

przedmiotowej korporacji, spółce, spółce osobowej, spółce typu joint venture lub innym podmiocie.

„Dane osobowe” oznaczają informacje w dowolnej formie, które mogą zostać wykorzystane- 

pośrednio lub bezpośrednio, same lub w powiązaniu z innymi dowolnymi informacjami, w celu 

zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Teva” oznacza firmę Teva Pharmaceutical Industries Ltd. z siedzibą zlokalizowaną pod adresem 

5 Basel Street, Petach Tikva 49131, Izrael lub jej podmiot powiązany (lub oba); do tych 

podmiotów łącznie odnoszą się stosowane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności zaimki „my”,

 „nas” lub „nasze”.

Teva i ochrona prywatności

Bezpieczeństwo pacjentów jest niezwykle ważne dla firmy Teva, która poważnie podchodzi do

 kwestii bezpiecznego stosowania wszystkich naszych produktów. Z tego względu Teva musi mieć

 możliwość kontaktowania się z osobami, które zgłaszają do Teva problemy wynikające ze 

stosowania naszych produktów. Kontakt ten jest niezbędny, aby monitorować rozwój zgłoszonych

 problemów, uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje o problemach i aby udzielać odpowiedzi

 na pytania i prośby i przesyłać zamawiane materiały. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności 

opisuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, przetwarzanie których jest 

niezbędne do wykonania obowiązku monitorowania bezpieczeństwa wszystkich naszych

 produktów leczniczych, w tym leków, jakie wprowadzamy na rynek, lub stosujemy w ramach 

badań klinicznych (zwanego również obowiązkiem monitorowania bezpieczeństwa 

farmakoterapii) oraz do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wszystkich naszych produktów.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności odnosi się również do produktów kosmetycznych,

 suplementów diety i wyrobów medycznych, z uwagi na fakt, że stosowane regulacje 

międzynarodowe (w tym europejskie) wymagają analogicznego monitorowania jakości i 

bezpieczeństwa stosowania tego typu produktów. Jednakże, w celu zachowania przejrzystości 

tekstu, w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności stosowane są odniesienia jedynie do 

bezpieczeństwa leków.

Zakres stosowania Polityki Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności ma zastosowanie do informacji, w tym danych

 osobowych, jakie pozyskujemy poprzez zgłoszenia: drogą internetową przez strony www,

 telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną i tradycyjną oraz w ramach regulacji dotyczących 

zgłaszania działań niepożądanych obowiązujących w Teva. Możemy także uzyskać Pani/Pana 

dane osobowe za pośrednictwem określonych formularzy składanych w punktach należących do 

lub kontrolowanych przez Teva

Jeżeli jest Pan/i pacjentem, informacje dotyczące Pani/Pana mogą nam również zostać 

przekazane przez osoby trzecie zgłaszające przypadki działań niepożądanych z Pani/Pana 

udziałem. Osoby te to najczęściej przedstawiciele zawodów medycznych, prawnicy, krewni lub 

inni członkowie społeczeństwa.

Cel i zakres przetwarzania informacji

Teva jest zobowiązana na mocy prawa do gromadzenia określonych danych w celu realizacji 

interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (Artykuł 9.2(i) Ogólnego Rozporządzenia o

 Ochronie Danych). Zgodnie z prawem, firmy farmaceutyczne jako podmioty odpowiedzialne w 

odniesieniu do produktów leczniczych, są zobowiązane przechowywać wszystkie dokumenty 

powiązane z produktem co najmniej przez okres obowiązywania pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu oraz 10 lat po jego wygaśnięciu. W związku z tym, dane osobowe powiązane z 

bezpieczeństwem naszych produktów, również będą przechowywane przez ten okres czasu.

Pacjenci (osoby, których dotyczy zgłoszenie)

Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe, gdy Pan/i przekazuje nam, lub gdy osoby trzecie 

przekazują nam informację na Pani/Pana temat w związku z działaniem niepożądanym, które 

wystąpiło u Pani/Pana lub innej osoby. Jeżeli samodzielnie zgłasza Pani/Pan działanie 

niepożądane, prosimy zapoznać się również z treścią sekcji Zgłaszający.

Przepisy dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii nakładają na nas obowiązek 

zebrania „szczegółowych informacji” na temat każdego zgłoszonego nam przypadku działań 

niepożądanych, umożliwiających dokonanie oceny zdarzenia i skojarzenie go z innymi 

zgłoszonymi przypadkami działań niepożądanych wywołanych przez konkretny produkt leczniczy. 

Jeżeli to Pan/i jest osobą doświadczającą działania niepożądanego, wówczas na podstawie 

przepisów prawa możemy przetwarzać następujące dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

· imię i nazwisko lub inicjały;

· wiek i data urodzenia;

· płeć;

· waga ciała i wzrost;

· szczegółowe dane na temat produktu, który wywołał reakcję, z uwzględnieniem przyjmowanej 

lub zaleconej dawki, powód, dla którego zastosowano lub przepisano Pani/Panu stosowanie

produktu oraz wszelkie późniejsze zmiany w schemacie leczenia;

· szczegółowe informacje na temat innych leków i środków jakie Pani/Pan przyjmuje lub

przyjmował/a w momencie wystąpienia działania, z uwzględnieniem dawki jaką Pan/i

przyjmował/a , lub jaką Pani/Panu przepisano, okres czasu przyjmowania leku, powód, dla

którego Pan/i przyjmował/a lek oraz wszelkie późniejsze zmiany w schemacie leczenia;

· szczegółowe informacje na temat niepożądanego działania, które wystąpiło, leczenia jakie

zastosowano w związku z niepożądanym działaniem oraz ewentualne długoterminowe skutki

niepożądanego działania dla Pani/Pana zdrowia; oraz 

· inne dane dotyczące historii medycznej uznane za istotne przez zgłaszającego, z uwzględnieniem

ewentualnych dokumentów takich jak wyniki badań laboratoryjnych, stosowanych leków i innych

danych medycznych pacjenta.

Niektóre z tych informacji są uznawane przez prawo za „wrażliwe dane osobowe” na Pani/Pana temat.

Termin ten ma zastosowanie do informacji, które dotyczą Pani/Pana:

· zdrowia;

· pochodzenia etnicznego;

· religii; oraz

· życia seksualnego.

Informacje takie są przetwarzane wyłącznie wówczas, kiedy są istotne i niezbędne, aby właściwie

udokumentować Pani/Pana reakcję oraz wypełnić nasze obowiązki w ramach monitorowania

bezpieczeństwa farmakoterapii i innych wymogów prawnych. Obowiązki te zostały nałożone, aby

umożliwić nam i właściwym organom regulacyjnym (np. Europejskiej Agencji Leków) 

identyfikowanie i zapobieganie wystąpieniu analogicznych niepożądanych działań w przyszłości.

Zgłaszający

Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe, gdy przekazuje nam Pan/i informacje dotyczące

zaobserwowanego działania niepożądanego. Przepisy dotyczące monitorowania bezpieczeństwa 

farmakoterapii zobowiązują nas do zadbania o to, aby zgłaszane działania niepożądane były 

właściwie udokumentowane i dostępne do monitorowania. W rezultacie, musimy przechowywać 

wystarczające informacje o zgłaszających, aby mieć możliwość kontaktowania się z nimi po 

otrzymaniu zgłoszenia. Jeżeli zgłasza Pani/i działanie niepożądane, wówczas na podstawie 

przepisów prawa możemy przetwarzać następujące dotyczące Pani/Pana dane osobowe:

· imię i nazwisko;

· dane kontaktowe (w tym między innymi adres, adres mailowy, numer telefonu lub faksu);

· zawód (informacja ta może decydować o pytaniach jakie zostaną Pani/Panu zadane na temat

niepożądanego działania produktu leczniczego, w oparciu o zakładany poziom wiedzy 

medycznej);

oraz

· charakter relacji łączącej Panią/Pana z osobą, której dotyczy zgłoszenie.

Jeżeli jest Pan/i jednocześnie osobą, której dotyczy zgłoszenie, do powyższych informacji mogą 

dochodzić informacje dotyczące zaobserwowanej u Pani/Pana reakcji.

Jak wykorzystujemy i komu ujawniamy dane osobowe

W ramach wypełniania naszych obowiązków z zakresu monitorowania bezpieczeństwa 

farmakoterapii, możemy wykorzystywać i ujawniać Pani/Pana dane osobowe w celu:

· przeanalizowania zgłoszonego przypadku działania niepożądanego;

· skontaktowania się z Panią/Panem , aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgłoszonego

przypadku działania niepożądanego;

· skojarzenia przekazanych informacji o działaniach niepożądanych z informacjami na temat

innych działań niepożądanych otrzymanymi przez Teva, aby ocenić bezpieczeństwo danej partii,

produktu leczniczego Teva lub jego substancji czynnej; oraz

· przekazania wymaganego raportu do właściwych krajowych i (lub) regionalnych organów

regulacyjnych, aby umożliwić tym organom analizę bezpieczeństwa danej partii produktu

leczniczego, produktu leczniczego Teva w ogóle lub substancji czynnej w połączeniu ze

zgłoszeniami otrzymanymi z innych źródeł

Dane osobowe uzyskane od Pani/Pana zgodnie z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności, mogą 

również zostać przekazane osobom trzecim, w razie sprzedaży, powierzenia, przekazania lub 

nabycia spółki lub konkretnego produktu lub obszaru terapeutycznego. W takim przypadku 

nabywca lub odbiorca zostanie przez nas zobowiązany do ochrony przekazanych danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Możemy również przekazać dane osobowe innym firmom farmaceutycznym, będącym naszymi

licencjonowanymi partnerami w zakresie sprzedaży i dystrybucji naszych produktów oraz innych 

usług, w sytuacjach, gdzie nasze obowiązki z zakresu monitorowania bezpieczeństwa 

farmakoterapii wymagają przekazania tego typu informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Informacje, w tym dane osobowe, przekazujemy właściwym organom regulacyjnym: krajowym i

europejskim, powołanym i upoważnionym na podstawie przepisów prawa do uzyskania dostępu 

do tego rodzaju informacji.

Ponadto, informacje przekazujemy krajowym i (lub) regionalnym organom, w tym Europejskiej 

Agencji Leków na podstawie przepisów monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii. Nie 

jesteśmy w stanie kontrolować sposobu w jaki organy te wykorzystują ujawnione przez nas 

informacje, należy jednak zauważyć, że w takich okolicznościach nie przekazujemy informacji, 

które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną (jak np. imię i nazwisko lub dane 

kontaktowe), jedynie dane opatrzone pseudonimem.

Możemy również publikować informacje dotyczące działań niepożądanych (w tym opisy 

przypadków i streszczenia); w takich przypadkach usuwamy z publikacji wszelkie dane 

identyfikujące, uniemożliwiając w ten sposób łatwe rozpoznanie danej osoby.

Globalna baza danych

Obowiązujące nas przepisy w zakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii wymagają, 

abyśmy porównywali zgłoszenia otrzymywane ze wszystkich krajów, w jakich nasze produkty są d

ostępne. Aby spełnić stawiane nam wymagania, informacje przekazywane przy zgłaszaniu 

działań niepożądanych są udostępniane w ramach organizacji Teva na szczeblu globalnym za 

pośrednictwem globalnej bazy danych Teva. Baza ta jest również platformą służącą Teva do 

przekazywania danych dotyczących działań niepożądanych do różnych organów nadzorczych, w 

tym bazy danych Eudravigilance (system Europejskiej Agencji Leków do zarządzania i 

analizowania informacji odnośnie podejrzewanych działań niepożądanych

leków, które zostały zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym) oraz innych 

podobnych baz danych, zgodnie z wymogami prawa.

Twoje Prawa

Ponieważ bezpieczeństwo pacjentów, jest dla nas niezwykle ważne, przechowujemy wszystkie

 informacje uzyskane na Pana/Pani temat ze zgłoszenia działania niepożądanego, w celu 

zapewnienia prawidłowej oceny bezpieczeństwa stosowania naszych produktów na przestrzeni 

czasu. 

Dla Europy: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, może przysługiwać Panu/Pani 

prawo uzyskania od Teva kopii swoich danych oraz prawo do poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo żądania przeniesienia niektórych danych 

do innych organizacji. Może Panu/Pani również przysługiwać prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania swoich danych. Prawa te mogą być ograniczone w niektórych 

okolicznościach – np. kiedy jesteśmy w stanie wykazać, że z mocy przepisów prawa jesteśmy 

zobowiązani dane te przetwarzać lub przechowywać. Prawa te może Pan/i wykonać, kontaktując 

się z europejskim inspektorem ochrony danych firmy Teva pod adresem: 

EUPrivacy@tevaeu.com.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że z przyczyn prawnych nie możemy usuwać informacji, które 

zostały zgromadzone w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego, chyba że, są one 

nieprawdziwe. Ponadto, zanim wyrazimy zgodę na dostęp do lub zmianę danych osobowych, 

możemy żądać od Pana/Pani potwierdzenia swojej tożsamości.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszelkie Pana/Pani ewentualne zapytania

dotyczące sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy kontaktować się 

inspektorem ochrony danych Teva: w Europie prosimy pisać na adres: EUPrivacy@tevaeu.com 

(w Niemczech prosimy kontaktować się pod adresem: datenschutz@teva.de; w Polsce prosimy 

kontaktować się pod adresem: daneosobowe@teva.pl). W razie nierozwiązanych obaw, może 

Pan/Pani złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych w miejscu przebywania. Dane 

kontaktowe organów ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej dostępne są w niniejszym 

linku.

Dla wszystkich innych rejonów geograficznych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem:

IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Bezpieczeństwo

Teva stosuje zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed niezamierzoną 

utratą oraz nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją lub ujawnieniem. 

Ponadto,  stosujemy dodatkowe środki gwarantujące bezpieczeństwo informacji, takie jak 

kontrola dostępu, rygorystyczne standardy bezpieczeństwa fizycznego oraz szczegółowe praktyki 

zbierania, przechowywania i przetwarzania danych.

Przekazywanie danych za granicę

Wszystkie bazy danych dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii, z uwzględnieniem Globalnej 

Bazy Danych Teva znajdują się na serwerach zlokalizowanych w Izraelu utrzymywanych przez 

Teva. Są one administrowane i obsługiwane całodobowo przez dedykowane zespoły 

informatyków ds. danych dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii w Izraelu, Rumunii, 

Niemczech i USA. Teva zatrudnia również firmę przetwarzania danych (Accenture) w Indiach, do 

zadań której należy wprowadzanie, administrowanie i czyszczenie danych w ramach  

ograniczonego zbioru należącego do bazy danych dot. bezpieczeństwa farmakoterapii.

Przekazywanie danych do Izraela odbywa się zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 

stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych do Państwa 

Izrael. W przypadku transferu danych osobowych do spółek z grupy Teva w USA transfer ten 

odbywa się w oparciu o certyfikację w ramach systemu Privacy Shield. Transfer danych do Indii 

odbywa się zgodnie z Klauzulami Modelowymi Komisji Europejskiej. W celu uzyskania dalszych 

informacji dotyczących metod przekazywania danych, prosimy skontaktować się nami na podany 

poniżej adres mailowy. Informacje dotyczące pacjentów mogą również być udostępniane w skali 

globalnej. W ramach opisanego powyżej udostępniania danych, może dojść do transferu 

Pani/Pana danych do jurysdykcji, w których nie funkcjonują uregulowania zapewniające ochronę 

danych osobowych na takim samym poziomie jak w Pana/Pani kraju. Teva podejmuje kroki w 

celu  zapewnienia, że dane osobowe przekazywane do takich krajów są właściwie chronione. 

Dopóki dane te będą pozostawać w obrębie systemów Teva, będą one chronione przez cały czas 

zabezpieczeniami opisanymi w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, a w przypadku ich 

przetwarzania w systemach podmiotów zewnętrznych Teva zawrze z tymi podmiotami

umowy zobowiązujące te podmioty do stosowania odpowiednich zabezpieczeń.

Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

W przypadku, gdy podejmiemy decyzję o wprowadzeniu istotnych zmian do treści niniejszej 

Polityki Ochrony Prywatności, zmiany te zostaną ogłoszone w widoczny sposób na naszej stronie 

internetowej.

Administrator Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 

12, 02-823 Warszawa.

Pani/Pana dane są zapisywane i przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Izraelu, 

należących i administrowanych przez Teva Pharmaceutical Industries Ltd., 5 Basel Street, PO 

Box  3190, Petach Tikva 49131 Izrael. Oznacza to, że dane te dane są chronione na 

odpowiednim poziomie (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony 

danych osobowych przekazywanych z terytorium Unii Europejskiej do Izraela). W przypadku 

transferu danych osobowych do spółek z grupy Teva w USA

transfer ten odbywa się w oparciu o certyfikację w ramach systemu Privacy Shield. Oznacza to, 

że  spółki z grupy Teva w USA przetwarzają dane osobowe z zapewnieniem właściwego poziomu 

ochrony. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem: daneosobowe@teva.pl.

Spółki z grupy Teva z siedzibą w Unii Europejskiej powołały inspektora ochrony danych 

działającego dla grupy tych spółek. Z inspektorem można kontaktować się wysyłając e-mail na adres:

EUPrivacy@tevaeu.com.

Data wejścia w życie: lipiec 2018r.

Więcej