Warunki korzystania z serwisu

18 lipca 2018

Niniejsza strona internetowa ("Strona Internetowa") jest zarządzana przez Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000160077, nr NIP 5252270954, nr REGON 01547211500000, kapitał zakładowy 1.000.000,- zł ("Teva").

Telefon: +48 22 345 93 00

Faks: +48 22 345 93 01

E-mail: teva.polska@teva.pl

1. Przeznaczenie Strony Internetowej

Niniejsza Strona Internetowa ma charakter informacyjny - służy przekazywaniu korzystającym ze strony ("Użytkownikom") informacji na temat produktów leczniczych, wyrobów medycznych i/lub kosmetyków oferowanych przez Teva oraz na temat działalności Teva. Teva zastrzega, iż niniejsza Strona Internetowa ma charakter informacyjny, a nie konsultacyjny.

Jeżeli Strona Internetowa zawiera funkcjonalność założenia konta i logowania się, wówczas Użytkownik może uzyskiwać od Teva informacje dostosowane do zgłoszonego przez Użytkownika zapotrzebowania i zainteresowań.

Żadna informacja zamieszczona na Stronie Internetowej nie stanowi oferty (w rozumieniu przepisów kodeku cywilnego) sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży produktów leczniczych.

Stosowanie produktów opisanych na Stronie Internetowej odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do produktu.

Teva zastrzega, iż żadnej informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej nie należy rozumieć jako sugestii, że:

 • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego;
 • nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt poprawi swój stan zdrowia;
 • nieprzyjmowanie produktu może pogorszyć stan zdrowia danej osoby;
 • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,
 • skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu wynika z jego naturalnego pochodzenia;

jak również żadnej informacji zamieszczonej na Stronie Internetowej nie należy traktować jako zapewnienia, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym.

2. Odpowiedzialność

Pomimo że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie Internetowej były właściwe i aktualne, ani Teva ani autorzy treści nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na Stronie Internetowej.

Teva nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony Internetowej ani za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

3. Własność intelektualna

Treść Strony Internetowych oraz materiałów prezentowanych na stronie jest przedmiotem praw autorskich i podlega ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia graficzne i słowno-graficzne umieszczone na Stronie Internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności przemysłowej, zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Teva.

4. Postępowanie użytkowników

Korzystanie ze Strony Internetowej podlega niniejszym Warunkom korzystania.

Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystania z Internetu w sposób odpowiedzialny, szanując prawa innych użytkowników i zachowując dobre obyczaje.

Korzystając ze Strony Internetowej, Użytkownik nie ma prawa:

 • umieszczać na Stronie Internetowej, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści, które są niezgodne z prawem, napastliwe, zawierające groźby lub pomówienia albo naruszające prywatność osób trzecich;
 • umieszczać na Stronie Internetowej, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób treści reklamowych lub promocyjnych;
 • umieszczać na Stronie Internetowej, wyświetlać, wysyłać pocztą elektroniczną lub przekazywać w jakikolwiek inny sposób elementy zawierające wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;
 • uzyskiwać dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika lub wchodzić na serwer / konto, które nie zostało udostępnione Użytkownikowi;
 • podszywać się pod inną osobę.

Bez uprzedniego powiadomienia Teva może podjąć wszelkie środki niezbędne dla ograniczenia działań stanowiących naruszenie Warunków korzystania.

5. Minimalne wymagania techniczne

Użytkownik zapewnia sobie we własnym zakresie środki informatyczne i telekomunikacyjne umożliwiające mu uzyskanie dostępu i korzystanie ze Strony Internetowej.

Korzystanie ze Strony Internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • System operacyjny: Windows lub Linux (konsola graficzna), Mac OS, iOS, Android;
 • Dysk twardy: 8.0 GB wolnej przestrzeni na dysku;
 • Karta graficzna: minimum 256 MB pamięci wspierająca rozdzielczość;
 • Sterowanie: Klawiatura, mysz komputerowa, ekran dotykowy;
 • Łącze internetowe o przepustowości minimalnej 512 kbit/s dla pobierania informacji i 128 kbit/s dla wysyłania informacji
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE8, Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż Firefox 22, Google Chrome w wersji nie starszej niż Chrome 28; obsługująca Javascript nie starszy niż 1.5;
 • Zalecana minimalna rozdzielczość: 1024x768 piksele.

6. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Strony winny być składane przez Użytkownika w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy wysyłać na adres teva.polska@teva.pl z opisem problemu stanowiącego przyczynę reklamacji, wskazaniem daty, kiedy problem się pojawił i wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika zgłaszającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni; o wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na adres, z którego reklamacja została wysłana.

7. Zmiana Warunków korzystania

Teva zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i aktualizowania niniejszych Warunków korzystania ze Strony internetowej. Aktualna wersja będzie zawsze dostępna na Stronie Internetowej. Jeżeli będzie istniała taka techniczna możliwość, aktywnie poinformujemy Państwa o wprowadzonych zmianach, np. poprzez wyświetlenie na Stronie Internetowej wyskakującego okienka informującego o zmianach.


Wersja z dnia 25 maja 2018r.

Więcej